Choď na obsah Choď na menu
 


65. výročie VÚ CO 3016 Malacky

4. 7. 2017

Stretnutie bývalých príslušníkov VÚ CO 3016 Malacky

Dňa 27. 6. 2017 sa pri príležitosti 65. výročia založenia 6. práporu CO uskutočnilo stretnutie bývalých príslušníkov útvaru. Za o. z. Vojenský veterán Bratislava sa tohto stretnutia zúčastnili Ladislav BALLA, František ŠIMONÍK a Štefan CHŇAPEK. Na stretnutí všetkých privítal za organizátorov Miroslav HARMAT. Potom nasledovalo vystúpenie p. Stanislav SOLÁRIK, ktorý v krátkosti pripomenul históriu útvaru od jeho založenia až do osemdesiatych rokov. Charakterizoval činnosť hlavných funkcionárov útvaru, ale aj významné nasadenia útvaru pri likvidácii priemyselných a prírodných katastrof. Potom vystúpil náš predseda a posledný veliteľ 6. pluku CO a aj 71. záchrannej brigády CO Ladislav BALLA. Vo svojom vystúpení v krátkosti opísal činnosť útvaru za obdobie od 1989 až do ukončenia 31. 12. 2002. Vyzdvihol jednotné úsilie všetkých príslušníkov útvaru na skvalitňovaní výcviku, výzbroje a vybavenia, ale aj zlepšovaní priestorov kasární. Počas týchto vystúpení bola premietaná videoprojekcia z činnosti útvaru. Potom nasledovala prehliadka Siene tradícií, záchrannej a hasičskej techniky. Na záver nás pohostil Hasičský a záchranný zbor chutným obedom. Z histórie v krátkosti vyberám:

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách vznikla na základoch 71. záchrannej brigády civilnej ochrany, ktorá bola založená 2. januára 1952 ako prvý útvar CO na Slovensku.

Na samom začiatku bol 6. prápor civilnej obrany so sídlom v Bratislave – Rači v podriadenosti Ministerstva národnej obrany Československej republiky.

Prápor vznikol ako skúšobný útvar, ktorý plnil úlohu priekopníka CO na Slovensku.

Prví povolanci z Bratislavského a Košického kraja nastúpili 1.marca 1952. Koncom roka 1952 bol útvar presťahovaný na Páričkovu ulicu v Bratislave. Zmena vo velení v roku 1953 sa odzrkadlila v kvalitatívnych výsledkoch, ktoré pozitívne hodnotili i inšpekčné previerky, na základe ktorých bol útvar vyhodnotený ako najlepší. V roku 1954 boli Kádrové vojenské jednotky CO začlenené do vojsk Ministerstva vnútra. V tom istom roku sa útvar dočkal prvého väčšieho nasadenia na záchranné práce pri rozvodnení rieky Dunaj. Od roku 1955 sa útvar venoval nielen bojovej príprave, ale účinne napomáhal aj rozvoju hospodárstva krajiny.

Na jeseň roku 1958 sa útvar definitívne presťahoval z Bratislavy do Žižkových kasární v Malackách, do svojho súčasného sídla. Za svoju činnosť bol v roku 1961 útvar ocenený štátnym vyznamenaním Za vynikajúcu prácu. Účasť útvaru na záchranných prácach pri povodni na Dunaji v roku 1965 v trvaní 3 mesiacov bola ohodnotená ďalším vyznamenaním – Za zásluhy o výstavbu. Príslušníci útvaru boli tiež nasadení pri likvidácii následkov havárie lietadla v blízkosti Bratislavy v roku 1966. Za svoju činnosť získal útvar dňa 17. mája 1967 bojovú zástavu. Úspešné zásahy útvaru boli v roku 1972 ocenené udelením štátneho vyznamenania Rad červenej hviezdy a slávnostným dekorovaním bojovej zástavy pluku. Mestský národný výbor v Malackách udelil pamätnú medailu 1. stupňa kolektívu vojenského útvaru CO Malacky za zásluhy o rozvoj mesta Malacky.

Dňom 1. decembra 1976 sa vyčlenila civilná ochrana z pôsobnosti federálneho Ministerstva vnútra a opätovne prešla do pôsobnosti rezortu Ministerstva obrany. Svoje skúsenosti útvar naplno využil pri likvidácii následkov priemyselnej havárie v Chemických závodoch v Bratislave, ďalej príslušníci útvaru zabezpečovali v roku 1990 návštevu Jána Pavla II. v roku 1991 likvidáciu nákazy ošípaných vo Vysokej pri Morave a následky záplav na Dunaji v obci Devín. V roku 1992 príslušníci brigády preukázali svoje schopnosti pri likvidácii najväčšieho lesného požiaru na území Slovenska. Od roku 1993 útvar CO zase spadá pod rezort Ministerstva vnútra SR. Viacerí príslušníci boli Ministrom vnútra SR ocenení za preukázanie vysokého stupňa odbornej prípravy, odvahy a statočnosti.

K 1. januáru 1999 bol útvar reorganizovaný na 71. záchrannú brigádu civilnej ochrany. Roky 2000 až 2007 znamenali pre záchrannú brigádu nasadenie síl a prostriedkov o. i. pri likvidácii lesného požiaru vo vojenskom výcvikovom priestore, pri záchranných lokalizačných a likvidačných prácach pri úniku čpavku zo zimného štadióna v Bratislave, pri humanitárnej pomoci v Užhorode, pri budovaní núdzových ubytovní a prepravu utečencov v Adamove. V desiatkach prípadoch útvar zabezpečoval zaistenie a prepravu nebezpečných biologických látok v Trnavskom a Bratislavskom kraji, ktoré súviseli s rozšírením podozrivých zásielok.

decembra 2002 skončila polstoročná kapitola vojenskej histórie 71. záchrannej brigády CO v Malackách. Neskončilo sa ale poslanie jej príslušníkov – záchranárov.

Od 1. januára 2003 historická línia záchranárov pokračuje v Hasičskom a záchrannom zbore.

foto-ucastnikov-stretnutia.jpg

Na spomienkovej fotografii s historickou zástavou vidíme:

stojaci zľava: Miroslav HARMAT, František ŠIMONÍK s manželkou, Tibor PASTUCHA, Jozef BIKSACKÝ, Dušan PAŠKA, Karel IVANCO, ???, ŠIMONÍK mladší, Stanislav SOLÁRIK,

sediaci zľava: MUDr. Jozef SALINKA, Štefánia VYKYDALOVÁ, František VYKYDAL, Ondrej ŠIMKO a Ladislav BALLA (obaja bývalí velitelia útvaru) a Emil HORVÁTH.

 

Zaznamenal Štefan Chňapek