Choď na obsah Choď na menu
 


Čo je to, keď sa povie ...

20. 3. 2024

Achillova päta

Jediné zraniteľné miesto gréckeho hrdinu Achilla.

Allenovo pravidlo  (J.A. Allen 1838 - 1921)

Živočíchy žijúce vo vyšších zemepisných šírkach majú spravidla menšie telesné výbežky, aby zmenšovali straty tepla povrchom tela.

Asimovove zákony  (I. Asimov 1920 - 1992)   

Robot nesmie napadnúť ľudskú bytosť.
Robot musí poslúchať príkazy ľudí, pokiaľ neodporujú pravidlu číslo 1.
Robot musí chrániť sám seba, svoju existenciu, pokiaľ to neodporuje pravidlám číslo 1 a 2.

Aspergerov syndróm  (H. Asperger 1906 - 1980) 

Vývinová porucha charakteristická narušením sociálnej interakcie, emocionálne neprimeraným správaním a motorickou neobratnosťou.

Augiášov chliev

Roky nečistený chliev, ktorého vyčistenie dostal Herakles ako jednu z dvanástich úloh, po splnení ktorej mal dostať slobodu a desať percent z ustajneného dobytka. 

Avogadrova konštanta  (A. Avogadro 1776 - 1856)

Vyjadruje počet častíc v 1 móle akejkoľvek látky. Má hodnotu 6,022 x 1023 častíc.

Axel, Salchow, Rittberger, Flip, Lutz, Toeloop

Krasokorčuliarske skoky, po prvý krát predvedené v rokoch 1882 - 1920.

Beaufortova stupnica sily vetra (F. Beaufort 1774 - 1857)

Empirická stupnica založená na pozorovaní podmienok a vlnenia na vodnej hladine.

Bechterevova choroba  (V.M. Bechterev 1857 - 1927)

Systémové zápalové ochorenie pohybového ústrojenstva, postihujúce kĺby chrbtice a spôsobujúce postupné skostnatenie kĺbového puzdra a okolitých väzív.

Beringov prieliv  (V. Bering 1681 - 1741)

Prieliv oddeľujúci Čukotku od Aljašky.

Bernoulliho rovnica  (D. Bernoulli 1700 - 1782) 

Je matematickým vyjadrením zákona zachovania energie v ustálenom toku kvapaliny alebo plynu.

Braillovo písmo  (L. Braille 1809 - 1852) 

Špeciálny druh písma na princípe bodov vystupujúcich z povrchu, ktoré nevidiaci alebo slabozraký čitateľ vníma hmatom.

Brežnevova doktrína  (L.I. Brežnev 1906 - 1982)

Súhrn zásad obmedzenej suverenity socialistických krajín. Brežnev jej existenciu popieral.

Bunsenov kahan (R.W. Bunsen 1811 - 1899) Tecluho kahan (N. Teclu 1839 - 1916)

Laboratórny kahan určený na zahrievanie, sterilizáciu, spaľovanie alebo plameňové skúšky prítomnosti prvkov alebo zlúčenín využitím priameho regulovaného plynového plameňa.

Buridanov osol

Paradox somára, ktorý zomrie od hladu medzi dvoma rovnakými kopami sena, pretože sa nevie rozhodnúť, ktorá z nich je lepšia.

Caesarova šifra (G.I. Caesar 100 - 44) 

Spočíva v posune znakov v zadanom texte vždy o rovnakú číselnú hodnotu.

Carnotov cyklus  (N.L.S. Carnot 1796 - 1832)

Práca ideálneho tepelného stroja a vyvodenie jeho maximálnej účinnosti.

Celsiova stupnica  (A. Celsius 1701 - 1744)

Pôvodne interval teplôt od bodu topenia ľadu po bod varu vody, rozdelený na 100 rovnakých dielikov - stupňov Celsia, dnes definovaných odlišne.

Costello syndróm  (Jack Costello ? - 2010)

Genetická porucha, ktorá sa vyznačuje oneskoreným vývojom a mentálnym postihnutím.

Damoklov meč

Stav nebezpečenstvom ohrozeného šťastia. Dionýziov dvoran Damokles si neužil ponúknutý život v bohatstve, pretože mu vládca zavesil nad hlavu meč visiaci na jednom konskom vlase.

Darwinova cena

Ironické ocenenie pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o zlepšenie ľudského genofondu tým, že sa z neho sami odstránili hlúpym spôsobom. 

Darwinova teória  (Ch. Darwin 1809 - 1882)

Organizmy sa rozmnožujú geometrickým radom, vzájomne si konkurujú, čoho výsledkom je prirodzený výber.

Dieselov motor  (R. Diesel 1858 - 1913) 

Vznetový motor s rovnotlakovým spaľovaním paliva, ktorým je spravidla ťažšia frakcia pri destilácii ropy, napr. nafta.

Dopplerov jav  (Ch.J. Doppler 1803 - 1853)

Je zmenou vlnovej dĺžky elektromagnetických alebo akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja a pozorovateľa.

Downov syndróm  (J.L. Down 1828 - 1896)

Vrodená genetická odchýlka spôsobená nadpočetným chromozómom č. 21. Pomenovaná po J.L. Downovi, ktorý ako prvý popísal jeho vizuálne znaky.

Drakeov prieliv  (F. Drake 1540 - 1596)

Najširší (1100 km) a najhlbší 5248 m) prieliv na Zemi spájajúci Atlantický a Tichý oceán. Nachádza sa medzi Ohňovou zemou a Shetlandskými ostrovmi.

Drakónove zákony (drakonické tresty)

Týkali sa predovšetkým činov, za ktoré boli ich páchatelia väčšinou odsúdení na trest smrti.

Dunning-Krugerov efekt  (D. Dunning 1960 -  J. Kruger 1986 -   )

Poznávacia chyba, na základe ktorej menej kvalifikované osoby alebo osoby s nízkymi schopnosťami a kompetenciami v danej oblasti výrazne nadhodnocujú svoje schopnosti a výkon v porovnaní s ostatnými.

Dysonova sféra  (F.J. Dyson 1923 - 2020)

Hypotetická konštrukcia postavená okolo hviezdy, ktorej cieľom je zhromažďovať energiu hviezdy alebo jej časť.

Eiffelova veža  (G. Eiffel 1832 - 1923)

300 m vysoká mrežová veža z tepaného železa postavená v rokoch 1887 až 1889 pre Svetovú výstavu v Paríži.

Esmarchovo škrtidlo  (F. von Esmarch 1823 - 1908)

Gumový alebo textilný pásik určený na zastavovanie krvácania, väčšinou tepenného.

Euklidove vety  (Euklides 365 - 300)

Dve matematické vety (o výške a o odvesne) týkajúce sa pravouhlého trojuholníka.

Eulerovo číslo  (L. Euler 1707 -1783)

Základ prirodzených logaritmov a jedna zo základných matematických konštánt.

Fermiho paradox  (E. Fermi 1901 - 1954)

Opisuje zrejmý rozpor medzi vysokou pravdepodobnosťou existencie mimozemských civilizácií a tým, že zatiaľ nie je akýkoľvek dôkaz o kontaktoch s nimi.

Foucaultovo kyvadlo  (L. Foucault 1819 - 1868)

Tvorí ho 28 kg ťažká pozlátená guľa zavesená na 67 m dlhom oceľovom drôte upevnenom v strope Panteónu v Paríži. Bolo využité na experiment dokazujúci rotáciu Zeme.

Fujitova stupnica  (T. Fujita 1920 - 1998)

Stupnica klasifikujúca silu tornád podľa škôd, ktoré vzniknú na stavbách a vegetácii.                

Gaussova krivka  (C.F. Gauss 1777 - 1855)

Charakterizuje rozloženie výsledkov meraní vzhľadom k referenčnej hodnote.

Halleyho kométa  (E. Halley 1656 - 1742)

Periodická kométa s periódou 75,3 rokov pomenovaná podľa Edmunda Halleyho.

Hanlonova britva

Nehľadajte zlý úmysel tam, kde je dostačujúcim vysvetlením hlúposť.

Higgsov bozón  (P. Higgs 1929 - 2024)

Hmotnostná skalárna častica v štandardnom modeli častíc. Hrá kľúčovú úlohu pri vysvetlení pôvodu hmotnosti ostatných elementárnych častíc.

Hitchensova britva  (Ch. Hitchens 1949 - 2011)

Dôkazné bremeno leží na tom, kto niečo tvrdí a nie na jeho oponentoch alebo poslucháčoch. Iná verzia: Čo je tvrdené bez dôkazov, je možné bez dôkazov aj odmietnuť.

Holterov prístroj  (N.J. Holter 1914 - 1983)

Zisťuje arytmiu alebo iné neduhy srdca kontinuálne počas 1 - 2 dní počas rôznych aktivít. Niektoré druhy merajú aj tlak alebo obe funkcie.  

Hubblov-Lamaitreov zákon  (E. Hubble 1889 - 1953, G.H.J.E. Lamaitre 1894 - 1966)

Zákon všeobecnej expanzie vesmíru. Pozorovaná radiálna rýchlosť galaxií je priamo úmerná ich vzdialenosti od Zeme.

Hubblov vesmírny ďalekohľad  (E. Hubble 1889 - 1953)

Ďalekohľad umiestnený v roku 1990 mimo zemskej atmosféry, aby poskytoval ostrejšie obrázky pozorovaných objektov.

Huygensov princíp  (Ch. Huygens 1629 - 1695)

Jeden z opisov šírenia vĺn. Podľa neho sa všetky body, do ktorých sa dostane vlnenie v určitom momente, stávajú bodovými zdrojmi vlnenia.

Chestertonov plot  (G.K. Chesterton 1874 - 1936)

Predtým, než niečo zmeníte, by ste mali vedieť, prečo sa to robí terajším spôsobom.

Kalašnikov  (M.T. Kalašnikov 1919 - 2013)

Útočná puška vyvinutá počas II. svetovej vojny. Vyrábaná ako AK-47, AK-74 a vz. 58.

Kardanov hriadeľ (G. Cardano 1501 - 1576)

Usporiadanie mimobežných hriadeľov s jedným alebo viacerými kĺbmi prenášajúcimi krútiaci moment.

Keplerove zákony  (J. Kepler 1571 - 1630)

Tri pravidlá týkajúce sa pohybov telies v slnečnej sústave (ale i v iných sústavách obiehajúcich telies).

Kesslerov syndróm  (D.J. Kessler 1940 -   )

Dej, pri ktorom množstvo objektov obiehajúcich Zem spôsobuje ich čoraz častejšie vzájomné zrážky spojené so vznikom ďalšieho vesmírneho odpadu.

Kippov prístroj  (J. Kipp 1808 - 1864)

Zariadenie na laboratórnu prípravu plynov reakciou kvapalného reaktanta a tuhej látky. Skladá sa z troch nad sebou umiestnených sklených nádob.

Kolumbovo vajce

Ustálené slovné spojenie označujúce geniálny nápad, ktorý neskôr môže zopakovať prakticky každý.

Korcovo pravidlo  (E. Korec 1956 -   )

U bytov s plochou do 50 m2 musí konečná predajná cena predstavovať 20násobok priemerného ročného nájomného v danej oblasti. U väčších bytov by cena nemala presiahnuť 30násobok.

Krebsov cyklus  (H.A. Krebs 1900 - 1981)

Cyklická postupnosť reakcií odbúravania organických zlúčenín (sacharidov) na oxid uhličitý, pričom sa získavajú energeticky bohaté látky.

Křižíkova lampa  (F. Křižík 1847 - 1941)

Diferenciálna oblúková lampa s automatickou reguláciou vzájomnej vzdialenosti uhlíkov.

Kuiperov pás  (G. Kuiper 1905 - 1973)

Oblasť v Slnečnej sústave, ktorá sa nachádza za dráhou Neptúna vo vzdialenosti 30 až 50 astronomických jednotiek od Slnka, v ktorej sa nachádzajú malé vesmírne telesá a zbytky po tvorbe Slnečnej sústavy.

Lafferova krivka  (A.B. Laffer 1940 -   )

Daňový výnos s rastom daní rastie iba do istej výšky sadzby. Neskôr dochádza k jeho znižovaniu.

Langerhansove ostrovčeky  (P. Langerhans 1847 - 1888)

Skupiny buniek pankreasu produkujúce hormóny glukagén a inzulín, ktoré kontrolujú množstvo cukru v krvi.

Linného sústava  (C. Linné 1707 - 1778)

Prvý pokus o systematické zatriedenie rastlín a živočíchov využitím binomickej nomenklatúry (názov zložený z rodového a druhového mena)

Ludolfovo číslo  (Ludolf van Ceulen 1540 - 1610)

Matematická konštanta, ktorá vyjadruje pomer obvodu kružnice k jej priemeru.

Lukulské hody

Bohatá, dlhotrvajúca hostina, ktorú nazvali podľa rímskeho vojvodcu a boháča Luculla.

Macchiavelliho princíp  (N. Macchiavelli 1469 - 1527)

Politická zásada, podľa ktorej pri politickom boji v mene "vyššieho cieľa" môžu byť použité akékoľvek prostriedky bez ohľadu na morálne princípy.

Maginotova línia  (A. Maginot 1877 - 1932)

Francúzsky systém líniového opevnenia vybudovaný v 30. rokoch 20. storočia na francúzsko-nemeckej hranici proti útokom Nemcov.

Machovo číslo  (E. Mach 1838 - 1916)

Bezrozmerná fyzikálna veličina udávajúca pomer rýchlosti telesa k rýchlosti zvuku v tom istom prostredí.

Marshallove nožnice  (A. Marshall 1842 - 1924)                                          

Spojenie teórie ponuky a dopytu, marginálneho úžitku a produkčných nákladov do logického celku.

Maslowova hierarchia potrieb  (A.H. Maslow 1908 - 1970)

Je teóriou motivácie, podľa ktorej správanie jednotlivca určuje päť kategórií ľudských potrieb, ktorými sú fyziologické potreby, potreby bezpečia, potreby lásky a spolupatričnosti, potreby úcty a potreby sebarealizácie.

Maxwellove rovnice (J.C. Maxwell 1831 - 1879)

Maxwell ukázal, že všetky elektrické a magnetické javy môžu byť opísané pomocou štyroch rovníc zahŕňajúcich elektrické a magnetické pole.

Mendelejevova periodická tabuľka  (D.I. Mendelejev 1834 - 1907)

Mendelejevovo zavŕšenie snáh o systematické usporiadanie prvkov ich zoradením podľa atómovej hmotnosti a zistením periodicky sa opakujúcich vlastností. Dokonca predpovedal objavenie troch prvkov, ktoré v tabuľke chýbali.

Mendelove zákony dedičnosti  (G.J. Mendel 1822 - 1884)

Tri zákony objasňujúce dominantný a recesívny znak, faktory dedičnosti a ich alternatívne formy.

Mercalliho stupnica  (G. Mercalli 1850 - 1914)

Stupnica na určenie veľkosti zemetrasenia podľa jeho účinku na zemský povrch, objekty a ľudí. Má 12 stupňov.

Mercatorovo zobrazenie  (G. Mercator 1512 - 1594)

Najznámejšie valcové mapové zobrazenie z roku 1569, používané najmä pri námorných a leteckých mapách. Umožňuje použitie azimutu.

Mohsova stupnica  (F. Mohs 1773 - 1839)

Relatívna stupnica tvrdosti minerálov. Ide o desaťčlennú skupinu zoradenú tak, že každým tvrdším materiálom je možné vykonať vryp do predchádzajúceho mäkšieho.

Monroeova doktrína  (J. Monroe 1758 - 1831)

Princíp, ktorým sa riadi zahraničná diplomacia USA, podľa ktorého je západná pologuľa sférou vplyvu USA.

Moorov zákon  (G. Moore 1929 - 2023)

Empirický zákon, podľa ktorého sa výkon počítačov každých 18 mesiacov zdvojnásobuje.

Morseova abeceda  (S.F.B. Morse 1791 - 1872)

Sústava telegrafných signálov (graficky znázornených bodkami a čiarkami) zodpovedajúcich písmenám, čísliciam a iným znakom používaným pri písaní.

Murphyho zákon  (E.A. Murphy 1918 - 1990)

Všetko, čo sa môže pokaziť sa aj pokazí.

Münchausenov syndróm  (K.F.H. von Münchausen 1720 - 1797)

Zriedkavá psychická porucha prejavujúca sa sebapoškodzovaním pacienta bez zjavnej príčiny a prospechu. 

Napierov (prirodzený) logaritmus  (J. Napier 1550 - 1617)

Logaritmus, ktorý má základ e (Eulerovo číslo)

Occamova britva

Najlepším možným vysvetlením čohokoľvek je to najjednoduchšie vysvetlenie. Všetko ostatné je treba odstrániť (odrezať ako britvou).

Oidipov komplex

Súhrn zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom. Ide o túžbu chlapca po telesnej matkinej láske a nenávisť voči konkurentovi otcovi.

Oparinova teória  (A.I. Oparin 1894 - 1980)

Predpokladá, že život vznikol postupným vývojom z neživej hmoty priamo na Zemi.

Paretov princíp  (V. Pareto 1848 - 1923)

Za 80 percent výsledkov je zodpovedných len 20 percent aktivít.

Parkinsonov zákon (C.N. Parkinson 1909 - 1993)

Trvanie práce sa rozširuje tak, aby zaplnilo vymedzené časové rozpätie, bez ohľadu na množstvo práce, ktorú treba urobiť.

Parkinsonova choroba  (J. Parkinson 1755 - 1824)

Progresívne nevyliečiteľné neurodegeneratívne ochorenie s postupne sa zhoršujúcimi príznakmi. Ovplyvňuje zdravie nervových buniek mozgu, čím dochádza k narušeniu mnohých telesných funkcií a pohybov.

Peterov princíp  (L.J. Peter 1919 - 1990)

V hierarchicky organizovaných firmách postupujú zamestnanci po kariérnom rebríčku dovtedy, kým nedosiahnu pozíciu, na ktorú ich schopnosti nepostačujú. Ide o dôsledok toho, že postúpili vďaka schopnostiam vyžadovaným pre dovtedajšiu pozíciu. Nechceným dôsledkom je, že veľa pracovných pozícií zaujímajú nekompetentní zamestnanci.

Petriho miska  (J.R. Petri 1852 - 1921)

Okrúhla, plytká, sklenená miska s viečkom používaná najmä na kultiváciu mikroorganizmov.

Pitotova trubica (H. Pitot 1695 - 1771)

Zariadenie, ktorým sa meria rýchlosť prúdenia kvapalín (plynov) na princípe pomeru statického a dynamického tlaku.

Ponziho schéma  (Ch. Ponzi 1882 - 1949)

Podvodná investičná operácia, pri ktorej investori zverujú peniaze fondu, ktorý ich však ďalej neinvestuje a namiesto toho vypláca niektorých investorov, spravidla tých, ktorí investovali medzi prvými.

Potemkinova dedina  (G.A. Poťomkin 1739 - 1791)

Fiktívne "riešenie" maskujúce pravdivý stav vecí.

Pyrrhovo víťazstvo  (Pyrrhos Epirský 319 - 272)

Slovné spojenie vyjadrujúce formálne víťazstvo, ktoré vo svojich dôsledkoch žiadnym víťazstvom nie je.

Pytagorova veta  (Pythagoras zo Samosu 580 - 500)

Popisuje vzťah, ktorý platí medzi dĺžkami strán pravouhlého trojuholníka v rovine.

Robinsonov kríž  (T.R. Robinson 1792 - 1882)

Kríž tvorený tromi polguľovitými miskami slúžiacimi na meranie dráhy vetra.

Rorschachov test  (H. Rorschach 1884 - 1922)

Obľúbená a spoľahlivá psychologická metóda, ktorou sa na základe reakcie testovaných osôb na atramentové škvrny vykonáva rozbor ich osobnosti.

Rubikova kocka (E. Rubik 1944 -   )

Mechanický hlavolam, v tvare plastovej kocky, ktorý v roku 1974 vynašiel maďarský sochár a architekt Ern­­ö Rubik.

Saganova britva  (C. Sagan 1934 - 1996)

Mimoriadne tvrdenia si vyžadujú mimoriadne dôkazy.

Sacherova torta  (F. Sacher 1816 - 1907)

Druh čokoládovej torty s marhuľovou marmeládou a čokoládovou polevou. Vytvorená v roku 1832 šestnásťročným učňom Franzom Sacherom.

Scovilleho stupnica  (W.L. Scoville 1865 - 1942)

Slúži na meranie pálivosti paprík a čili papričiek. Obsah kapsaicínu sa zisťuje postupným riedením skúmaného roztoku až do zmiznutia pálivosti.

Siemens-Martinova pec  (F. Siemens 1826 - 1904, P.E. Martin 1824 - 1915)

Vaňová pec určená na premenu surového železa znižovaním obsahu uhlíka v ňom na oceľ.

Sizyfovská práca

Ťažká, namáhavá a zbytočná práca, na ktorú bohovia odsúdili Sizyfa za to, že ich chcel oklamať.

Sofiina voľba

Tragický príbeh mladej a krásnej poľskej židovky zo Styronovho románu, ktorá sa pri vstupnej selekcii do koncentračného tábora musí rozhodnúť, ktoré zo svojich dvoch detí pošle na smrť.

Staufferova maznica

Súčiastka určená pre mazanie mazacím tukom. Mazivo sa do mazacieho miesta vytláča manuálne otáčaním viečka.

Streisandovej efekt  (B. Streisand 1942 -   )

Sociálny fenomén, pri ktorom pokus o skrytie nejakej informácie vedie naopak k jej výraznému rozšíreniu, spravidla prostredníctvom internetu.

Swarovski kryštál  (D. Swarovski 1862 - 1956)

Kryštál zo skla obsahujúceho 32 % oxidu olovnatého, ktoré umožňuje dokonalé brúsenie a rytie. Vysoká žiarivosť sa dosahuje aj špeciálnym výbrusom. 

Štokholmský syndróm

Prejav pochopenia a sympatie, ktoré časom rukojemník zaujíma voči páchateľovi.

Tantalove muky

Tantalos provokoval bohov, ktorí ho za to uvrhli do podsvetia, kde obklopený vyberanými jedlami a vodou trpel večným hladom a smädom.

Teslov transformátor  (N. Tesla 1856 - 1943)

Vysokonapäťový rezonančný transformátor so vzduchovým jadrom využívaný na vytváranie vysokofrekvenčného vysokého napätia s nízkym prúdom.

Torricelliho zákon  (E. Torricelli 1608 - 1647)

Obsahuje vzorec pre výpočet výtokovej rýchlosti ideálnej kvapaliny. 

Turingov test  (A. Turing 1912 - 1954)

Podľa neho má počítač umelú inteligenciu vtedy, ak vie za špecifických podmienok napodobniť ľudské odpovede.

Van Allenov radiačný pás  (J.A.V. Allen 1914 - 2006)

Radiačný pás rozprestierajúci sa vo vzdialenosti od 400 km do 50000 km od povrchu Zeme symetricky okolo jej magnetickej osi.

Vernamova šifra  (G.S. Vernam 1890 - 1960)

Jednorazová tabuľková šifra spočívajúca v posune každého znaku správy o náhodne zvolený počet miest v abecede.

Webbov ďalekohľad  (J.E. Webb 1906 - 1992)

Infračervený ďalekohľad vzdialený 1,5 milióna kilometrov od Zeme, ktorého úlohou je pozorovať najvzdialenejšie telesá vo vesmíre, vznik galaxií a hviezdnych sústav.

Wegenerova teória  (A. Wegener 1880 - 1930)

Teória, podľa ktorej je kontinentálny drift dôsledkom odstredivého pohybu tektonických platní z pôvodného kontinentu Pangea.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.